Benjamin Franklin a tajemství jeho úspěchu

07.03 2017|Osobnosti
Benjamin Franklin a tajemství jeho úspěchu

Jen stěží lze považovat Benjamina Franklina ze génia, pokud neznáte jeho životopis. Benjamin Franklin - muž, který je vyobrazen na sto dolarové bankovce se narodil 17. ledna 1706 a žil až do roku 84. Jeho povolání by se dalo specifikovat jako to, co se dnes dá nazvat univerzální génius.

Pokud byste chtěli vypsat všechny směry jeho činnosti, jen stěží byste našli dostatečně velký papír. Nicméně, Benjamin Franklin se do dějin zapsal jako politik, vynálezce, vědec, diplomat, spisovatel, vydavatel a novinář. Génius Franklin vynalezl hromosvod, bifokální brýle, kamna a mnoho vynikajících objevů v oblasti elektřiny. Vytvořil první detailní mapu Golfského proudu. Založil první veřejnou knihovnu ve Spojených státech. Založil Philadelphia Academy. Podílel se na vzniku Deklarace nezávislosti a americké ústavě. Aktivně se podílel na publikační činnosti.

Tajemství úspěchu Benjamina Franklina

Benjamin Franklin byl prvním ze skutečných amerických „self-made manů“, který se propracoval do vrcholné politiky. Vynálezce, myslitel a jeden z „otců zakladatelů“ Spojených států amerických vstával každý den v pět ráno, aby vše stihl, a spát chodil již v devět hodin večer.

Navzdory přísnému režimu však řešil na počátku své kariéry dilema: jak se produktivně věnovat vlastnímu rozvoji, když čas, který do něj investujete, způsobí, že toho během dne stihnete méně. Pravidlo, kterým Franklin oříšek nakonec rozkousl, si z vašich časových možností ukousne hodinu týdně. Franklinovo pravidlo praktikují nejen nejbohatší lidé planety, ale i ředitelé předních technologických firem světa. V jejich podání se Franklinovo pravidlo úspěchu opírá o tři základní pilíře.

1. Četba

Podle slov samotného Franklin se v jeho rodině již od raného dětství všechny peníze vyčleňovaly na nákup knih. Jeho touha po poznání tak vznikla hluboko v jeho dětství, kdy od začátku až do konce znova pročítal knihy z otcovy knihovny, které většinou pojednávaly o náboženské polemice. Zvláště Franklin miloval díla Johna Bunyana, autora alegorických příběhů "Pilgrimův pokrok" a "Duchovní boj". Mimo jiné si oblíbil i Životopis Plútarchose, díla Daniela Defoe a Dr. Mathera o tom, jak konat dobro. Výše uvedené knihy měly obrovský vliv na formování osobnosti Benjamina Franklina.

Později se Franklinovi dostala do rukou kniha Vzpomínky na Sókrata od Xenofóna. Tato práce popisuje jedinečnou sokratovskou metodu znalostí a přesvědčování. Kniha se nesnaží nic dokazovat, jen klade otázky. Tvrdí například, že pokud váš soupeř nemá pravdu, pak mu pomocí správně položených otázek můžete dokázat, že se mýlil.

Benjamin Franklin miloval diskuze o technice a dosahoval v nich vynikajících výsledků tím, jak se neustále cvičil. To mu přineslo vítězství v mnoha sporech. Nicméně, později se Benjamin Franklin tuto metodu sporů rozhodl zcela opustit, protože předpokládala určitý stupeň sebevědomí a hrdosti. A nahradil ji absolutní skromností, která jej proslavila po celém světě. Jistě si ihned vzpomenete na jeho slavný výrok: "Můžete být konzervativní, aniž byste byli moudří, ale nemůžete být moudří, aniž byste byli skromní".

Místo umíněných frází typu "zcela jistě", "samozřejmě" či "není pochyb", začal Franklin používat skromné řečové obraty, jako "zdá se mi", "věřím", "pokud se nemýlím" či "možná máte pravdu".

"Způsob mluvení hraje rozhodující roli v těch nejtěžších situacích. Lidé jsou podvědomě na vaší straně, pokud nejste slepí a místo vašnivých protiargumentací pokorně diskutujete," říkával Franklin. Podle něj se tento princip dialogu stal nejdůležitějším faktorem, díky kterému si jej tak brzy začali vážit slušní občané.

2. Myšlení a sebereflexe

Každý pracovní den začínal Franklin po probuzení osobní „kontemplací“: reflexí, během níž přemýšlel nad svým denním plánem a zároveň již dosaženými cíli. Takhle vypadala jeho denní rutina:
05.00-08.00: modlitba, vytyčení denních cílů, četba a snídaně

08.00-12.00: práce

12.00-13.00: četba, případně kontrola účetnictví

13.00-18.00: práce

18.00-21.00: čas vyhrazený úklidu domácnosti, večeři a rozptýlení pomocí hudby či konverzace

21.00-05.00: zhodnocení úspěšnosti dne a dosažených cílů, položení si otázky: „co dobrého jsem dnes udělal?“ a zasloužený osmihodinový spánek

3. Kreativita a experiment

Třetím typem na úspěch je podle Benjamina Franklina experimentování. Každý den si vyhradil určitý čas, který věnoval kreativitě a experimentům. Během nich ověřoval své myšlenky v praxi a podle svého pozdějšího konkurenta Nikoly Tesly byl tak zarputilý, „že by se pokusil analytickou metodou najít i jehlu v kupce sena".

Veřejná činnost Benjamina Franklina

Benjamin Franklin zůstal skromným mužem, i když se z něj stál velmi bohatý pán. Myslel si, že tvrdá práce a obětavost jsou jedny z nejdůležitějších vlastností každého jednotlivce a občana. Neztrácel čas na vysedávání v hospodách ani na zábavu. Mladý Franklin pracoval ve své typografii dnem i nocí.

Když se vydal cestou veřejného života, jeho mocný intelekt a kreativita zplodily mnoho sociálních projektů. Nicméně závistivci začali tvrdit, že tento mladý "povýšenec" se chce stát slavným a všechny úspěchy chce přisoudit jen sobě. Tyto "řeči" zcela změnily Benjaminův postoj v této věci. Od té doby, jakýkoliv projekt Franklin vymyslel, vždycky jej prezentoval jako myšlenku komunity. Tato praktika mu v životě přinesla mnoho užitku.

Benjamin Franklin a jeho morálka

Kromě vynikajících výsledků v oblasti vědy a státní struktury se Benjamin Franklin neustále zdokonaloval. Měl zvláštní plán, v rámci kterého každý týden hledal výhody jedné ze ctností. Každý den měl označený ve zvláštním bloku a v případě, že se kvalita projevila, zapsal si plus, v případě, že nebylo možné dosáhnout úspěchu, zapsal mínus. Tady jsou ctnosti, kterých by měl dosáhnout vynikající Američan.

Plán mravní dokonalosti Benjamina Franklina:

1. Abstinence - Jíst do polosyta, pít do polopita.
2. Mlčení - Nemluvte jen to, z čeho můžete mít prospěch vy nebo ostatní. Vyhněte se zbytečnému mluvení.
3. Pořádek - Udržujte všechny své věci na svých místech. Pro každou činnost mějte vyhrazený svůj čas.
4. Rozhodnost - Rozhodněte se udělat to, co je třeba udělat. Důsledně dodržujte to, pro co jste se rozhodli.
5. Střídmost - Utrácejte peníze jen na to, co přináší užitek vám nebo ostatním. Nevyhazujte peníze za zbytečnosti.
6. Pilnost - Neztrácejte zbytečně čas. Vždy dělejte něco užitečného a vyvarujte se všech zbytečných činností.
7. Upřímnost - Nenechte se svést k podvodu, mějte čisté a spravedlivé myšlenky. V rozhovorech se vždy držte tohoto pravidla.
8. Spravedlnost - Nenechte nikomu ublížit, nepáchejte nespravedlnosti a nevyhýbejte s dobrým skutkům, které jsou vašimi povinnostmi.
9. Umírněnost - Vyhněte se extrémům. Omezujte se, když si myslíte, že je to vhodné. Mějte odpor vůči nespravedlnosti.
10. Čistota - Udržujte tělesnou čistotu. Dodržujte eleganci v oblékání i bydlení.
11. Klid - Nenechte se vyvést z míry maličkostmi.
12. Mravnost - Buďte cudní v myšlenkách a udržujte na uzdě své instinkty.
13. Pokora - Napodobujte Ježíše a Sokrata.

Benjamin Franklin a náboženství

I když Benjamin Franklin nebyl věřící člověk, přesto věřil v Boha i to, že jakékoliv náboženství je dobré, pokud udržuje v životě člověka dobro a pořádek. Zde je několik Franklinových názorů.

  • Existuje jeden Bůh, který stvořil celý svět.
  • Jeho prozřetelnost vládne světu.
  • Měl by být uctíván prostřednictvím oddanosti, modlitby a díkůvzdání.
  • Nejvíce potěšující službou Boha je činit lidem dobro.
  • Duše je nesmrtelná.
  • Bůh odmění ctnosti a potrestá neřesti buď v tomto nebo v posmrtném životě.


Autor: Liv

Benjamin Franklin a tajemství jeho úspěchu. Benjamin Franklin - politik, vědec, inovátor, génius. Benjamin Franklin je muž, z jehož úspěchu si berou poučení
Zajímavosti a novinky

 563 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ