20 velkých tajemství světové historie

12.12 2015|Historie
20 velkých tajemství světové historie

Historie je plná hádanek, na jejichž rozluštění lidé investovali miliardy dolarů a stejně zůstaly zahaleny rouškou tajemství. Ifenomén pro vás připravil 20 největších tajemství historie.

1. Existovala bájná Atlantida?

Atlantida je nejznámější z legendárních starověkých kontinentů. Platón ji popsal do detailu. Byla zmíněná i ve spisech Herodota, Diodora, Posidoniuse, Straba i mnoha dalších. Podle Platóna to byl ostrov, který se nacházel na západ od pilíře Herculese, v přední části hor Atlanta. Asi 9500 let před naším letopočtem se Atlantida potopila v důsledku silného zemětřesení. Od té doby ji hledají dobrodruzi i historici po celém světě, od Gibraltaru až po Peru. O její existenci se však dodnes nenašel jediný důkaz.

2. Došlo k biblické potopě?

O velké potopě se píše v bibli, ale i v pozdějších apokryfech. Například v knize Enocha. O velké potopě se píše i v jiných knihách, například v židovské Hagadě, Midrash Tanchuma, stejně jako v sumerském mýtu Ziusudra. První dochovaná sumerská báseň o povodni pochází z 18. století před naším letopočtem. Zmínky o transgresi moře se objevují v mýtech všech kultur, ale byla to povodeň? Historici stále nemohou jednoznačně odpovědět. Nicméně, je známo, že například 5600 let před n.l. byla ve Středozemním moři skutečná záplava a kvůli zemětřesení se hladina Černého moře zvýšila na 140 metrů a poté vzniklo Azovské moře. Možná, že právě tohle byla výše zmiňovaná velká potopa.

3. Kdo postavil pyramidy?

I když se dnešní vědci snaží rozluštit hádanku, jak a kdo postavil pyramidy, zatím se jim to nepodařilo. Někteří odborníci jsou toho názoru, že pyramidy byly postaveny z hotových kamenných bloků, které byly vytesány ze skály. Jiná varianta zase říká, že tyto bloky byly vyrobeny až na stavbě ze směsi kamenného prášku a geopolymerního betonu, který byl vyroben na bázi vápence. Neuvěřitelná složitost procesu zpochybňuje všechny hypotézy. Další nezodpovězenou otázkou zůstává, kdo postavil pyramidy. Byli to otroci nebo civilní zaměstnanci? A kolik jich vlastně bylo?

4. Kam zmizeli Mayové?

Mayská civilizace byla jednou z nejvíce vyvinutých civilizací své doby. V době, kdy existovaly jen nerozvinuté lesní kmeny, představovali Mayové opravdovou sílu. Kam však zmizeli? Tato záhada doposud nebyla vyřešena. Existují sice verze o velké epidemii nebo válce s cizinci. Žádná z těchto verzí však nebyla potvrzena.

Mayská pyramida


5. Kdo byli Sumerové?

O sumerské společnosti jsme se dozvěděli teprve v polovině 19. století, když vědci prokázali, že v Mezopotámii existoval stát, jehož věk dosahoval 6000 let. Kulturu Sumerů převzali obyvatelé Babylonu a Asýrie. Dosud není známo, odkud Sumerové do Mezopotámie přišli. Předpokládá se, že z nějaké hornaté oblasti, jak je v písemnostech Sumerů popsáno. Také to musela být oblast s rozvinutými technologiemi. Sumerové totiž byli průkopníky v mnoha oblastech poznání, od astronomie až po fyziku. I když se to dosud neprokázalo, lze předpokládat, že to mohlo být někde na jihu Indie.

6. Objevili Ameriku Vikingové?

O normanské verzi objevení Ameriky slyšíme stále častěji, i přesto však oficiální verzí zůstává ta kolumbovská. Obě verze mluví o tom, že Amerika byla objevena omylem (skandinávský obchodník Bjarni Heryulfsoon se dostal kvůli bouři mimo kurz a Kolumbus plul do Indie) Materiály vypovídající o normanské verzi jsou méně obsáhlejší než ty o Kolumbovi. Na druhou stranu, v těch o Kolumbovi, jsou ne všechny považovány za pravdivé, což značně podkopává jejich důvěru.

7. Kdo byli Hyksósové?

Říkalo se jim "vládcové cizích zemí". Hyksósové začali pronikat do severního Egypta (Dolní Egypt) za vlády panovníků 13. dynastie. Hyksósové získali převahu i svými zbraněmi. Používali bojové vozy, jízdu na koních, reflexní luky a zakřivené šavle. Po ovládnutí území Hyksósové založili vlastní vládnoucí dynastie - 15. a 16. dynastii, na jihu vládla 17. dynastie. Hyksósové nikdy nesplynuli ani se nesblížili s podmaněným egyptským obyvatelstvem. Tvořili samostatnou, isolovanou vládnoucí vrstvu a tak je brali i samotní Egypťané. Později je z Egypta vyhnali a oni zmizeli. Otázkou až dodnes zůstává, odkud přišli a kam zmizeli?

8. Proč vyhynuli neandrtalci?

Dnešní lidský genom je s genomem neandrtálců identický přibližně na 99,5 %. Neznamená to ovšem, že pocházíme z neandrtálců. Lidský genom má 98 % podobnost i s genomem opic. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, že neandrtalci byli napůl divocí, se zjistilo, že nebyli. Byla to dobře vyvinutá větev evoluce. Neandrtálci dokonce uměli hrát na hudební nástroje. Co se týká jejich zmizení, objevují se tři verze - asimilace, kromaňonská genocida nebo doba ledová, kterou nemohli přežít, protože neuměli vyrábět oblečení. Žádná z těchto verzí ovšem nebyla vědecky potvrzena.

Neandrtalci


9. Kam zmizeli Skytové?

Skytové je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států. Předpokládá se, že Skytové založili první stát, který zmizel v důsledku velkého stěhování. Skytové byli ve válce se Sarmaty, Filipem a Alexandrem Velikým, Góty a Huny. Předpokládá se, že po poslední velké porážce velká část Skytů zemřela. Mnozí z nich se ovšem přidali na stranu vítězů. V historii tak vznikl ohledně definice pozdních Skytů velký zmatek. Někteří historici předpokládají, že potomky Skytů jsou Čečenci a obyvatelé Osetie.

10. Proč zemřel Alexandr Veliký?

Stále nevíme, kde je Alexandr Veliký pohřben. To výrazně snižuje šanci zjistit hlavní tajemství - proč zemřel v nejlepších letech (bylo mu 32). Peršané, které nemilosrdně rozdrtil, prohlašovali, že jej bůh potrestal za znesvěcení hrobu krále Kýra. Po návratu domů Makedonci řekli, že velitel zemřel na opilství a hýření (zdroje uvedly, že měl 360 konkubín). Římští historici věřili, že byl otráven nějakým pomalu působícím jedem. Mezi nejběžnější verzi patří to, že Alexander umřel na malárii. Tato verze však nevysvětluje, proč tato epidemie malárie zabila pouze jednoho člověka.

11. Existoval král Artuš?

Krále Artuše známe určitě od dětství. Stal se námětem mnoha knižních i filmových bestsellerů a v moderní době pak jedním z kultovních jevů masové kultury. Někteří kritici tvrdí, že fenomen krále Artuše přinesl až žánr fantasy literatury z Velké Británie. Historická identita krále Artuše totiž zatím nebyla nikdy prokázána.

12. Proč mor vyhubil Evropu?

V historii evropské pandemie moru, která ve středověku doslova vyhubila Evropu, je stále mnoho nejasností. Například, žádní jiní hlodavci, kromě těch nakažených morem, nikdy nechodili tak daleko na sever jako během pandemie. Dosud se nenašla odpověď na otázku, proč pandemie nazývaná jako "černá smrt" zasáhla Evropu ve stejném pořadí, na stejných územích a ve stejných časech, jako první pandemie moru, která se nazývala epidemie Justinian (531-589). Jak je možné, že centra epidemie moru v 17. století vznikaly ve stejný čas a synchronizovaně v tak rozsáhlých oblastech Evropy, v Moskvě a Londýně?

13. Kam se podělo zlato královské rodiny?

Do začátku první světové války měla Ruská říše největší zlaté rezervy na světě. Odhadují se na 1131 tun zlata v hodnotě 1,695 miliardy rublů. Osud většiny zlatých rezerv carského Ruska je zatím neznámý. Podle jedné verze ukradli Kolčakovo zlato legionáři československého sboru, podle druhé verze bylo zlato ukryto na příkaz generála Kolčaka a třetí varianta tvrdí, že je zlato poschováváno ve fondech v evropských bankách.

Zlato


14. Kam zmizelo zlato templářů?

Nesmírné poklady templářů patří již dlouhé období k legendám. Podle historika Lozinského byl hlavním správcem templářského zlata hlavní pokladní Francie. Největším dlužníkem templářů byl kupodivu pak král Filip IV. Celá léta zůstává záhadou, kam se templářské zlato podělo. Je známo, že část pokladů byla odvezena na lodích. Není ovšem známo kam. Podle legendy bylo posláno do Nové Scotie, na území dnešní Kanady. Předpokládá se, že část byla převezena na ostrov Oak, kde jej potom potomci templářů schovali do mnoha úkrytů.

15. Co se stalo s 10 izraelskými kmeny?

Na konci 8. století před naším letopočtem zmizelo pět šestin Židů - 10 z 12 rodů. Tito Židé byli zahnáni do exilu poté, co v roce 722 před Kristem dobyla Asýrie severoizraelské království. Od té doby o nich nikdo neslyšel. Jejich osud zůstává i 2700 let poté jednou z nejtajemnějších záhad dějin. Podle historiků mohou být v lokalitách od Indie až po Japonsko.

16. Kdo postavil Stonehenge?

Záhada komplexu megalitů Stonehenge stále nebyla vyřešena. Podle první verze je postavili Druidové, podle druhé verze Keltové, podle třetí starověcí Britové a podle čtvrté samotný Merlin. Jsou i tací, co tvrdí, že Stonehenge je podvod a byl postaven v moderní době. Je také známo, že Stonehenge byly mezi roky 1901 a 1964 zrekonstruovány. Kameny byly přeneseny jeřábem. Faktem je, že ve středověku, kdy měly vzniknout, žádná taková zařízení neexistovala.

17. Jak byly postaveny pomníky na Velikonočních ostrovech?

Mezi vědci nejrozšířenější teorií je, že kamenné obličeje moai na Velikonočních ostrovech byly postaveny osadníky z polynéských ostrovů v 11. století. Jak se jim to povedlo, je zatím neznámo. Experimenty Thora Heyerdahla jsou úspěšné jen částečně. Teorie norského vědce zatím pokulhává, protože ještě neodhalil způsob, jakým osadníci obrovské kolosy o 50 tunách a více přepravovali.

Moai


18. Kde byla kolébka Indo-Evropanů?

Tato otázka je stále otevřena. Dříve vědci mysleli, že kolébka Indo-Evropanů byla v Indii, ale lingvistické analýzy tento poznatek odmítají. Je pravidlem, že v regionu původu jiných jazykových rodin existuje mnoho různých jazyků a dialektů stejné rodiny, avšak v Indii existuje pouze jedna větev, do které patří Indo-Arijské jazyky. Nejspolehlivější verzí, i když zatím nebyla prokázána, je ta, že domovem předků Indo-Evropanů byly země u Volhy a Černého moře, kde archeologové zaznamenali tzv. jámovou kulturu, při které lidé pohřbívali své předky do děr zdobených okrem.

19. Co způsobilo stěhování národů v Evropě?

Velká migrace v Evropě zničila starověký svět. Ačkoliv existuje mnoho verzí, stále ještě není jasné, co bylo hlavní příčinou pohybu barbarů. Jak je v takových situacích zvykem, vědci říkají, že šlo o součet faktorů, jako je přelidnění v severských zemích, změna klimatických podmínek nebo posun společenských vrstev, kdy se k moci dostala kmenová elita, která se zajímala jen o zisk. Nejlepším cílem pro ně pak byla římská říše.

20. Kdo sponzoroval bolševiky?

Otázka, kdo sponzoroval revoluci v Rusku, je stále diskutabilní. Dlouho to bylo pokládáno za dílo německého generálního štábu, ale dnes se historici stále častěji přiklánějí k variantě, že revoluci podporovala Anglie a Wall Street.

Autor: Jad

20 velkých tajemství světové historie. Historie je plná hádanek, na jejichž rozluštění lidé investovali miliardy dolarů a stejně zůstaly zahaleny rouškou tajemství.
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ